Depot bij de notaris - Wat houdt dat in?

Een depot bij de notaris houdt in dat er een bedrag op de kwaliteitsrekening van de notaris wordt overgemaakt óf blijft staan om een geschil op te lossen. Een kwaliteitsrekening is een aparte bankrekening van de notaris voor geld van cliënten. Het is een veilige rekening, omdat de gelden op deze bankrekening los staan van het kantoorvermogen van de notaris en beschermd zijn tegen financieel wanbeleid of faillissement.

Een verzoek om een bedrag in depot te houden komt vaak voor in het volgende geval. Bij het kopen van een huis wordt de koopsom door de koper op de kwaliteitsrekening van de notaris overgemaakt voordat de akte van levering getekend wordt. Alvorens te tekenen gaan koper en makelaar het huis inspecteren. Als bij deze inspectie blijkt dat er gebreken zijn en men niet tot overeenstemming kan komen, kan de koper besluiten de akte van levering uit te stellen óf een deel van de koopsom in depot te laten staan. Als gekozen wordt voor een depot, wordt de akte van levering getekend en ingeschreven bij het kadaster, waardoor het huis eigendom wordt van de koper. De notaris stelt dan  een schriftelijke depotovereenkomst op. Een depotovereenkomst is een overeenkomst tussen drie partijen, de koper, de verkoper en de notaris. In deze overeenkomst wordt het geschil beschreven, wordt beschreven hoe men tot een oplossing wenst te komen en wat daarbij de verplichtingen en actiepunten van een ieder zijn. Ook wordt vastgelegd wanneer en onder welke voorwaarden het depot uitgekeerd wordt.  Als blijkt dat één partij de gemaakte afspraken niet nakomt, kan het depot niet uitgekeerd worden. Om dit te voorkomen wordt in de overeenkomst de bepaling opgenomen dat de notaris het depot mag uitkeren na een bindende uitspraak van de rechter. 

Wanneer gescheiden partners het niet eens zijn over de verdeling van de verkoopopbrengst van hun huis, kan de notaris gevraagd worden dit bedrag in depot te houden. Erfgenamen die bij de afwikkeling van een erfenis geen overeenstemming bereiken over de verdeling van de nalatenschap kunnen de notaris verzoeken gelden en goederen in depot te houden. De notaris mag alleen meewerken aan een depot, als het bedrag voortvloeit uit een dossier dat op het kantoor van de notaris in behandeling is. De notaris mag niet als bank fungeren. Een verzoek van een cliënt om bij een geschil geld op de kwaliteitsrekening te parkeren is niet toegestaan.  De rente die de notaris van de bank ontvangt over een bedrag op de kwaliteitsrekening wordt vergoed aan de cliënt. De notaris brengt administratie- en beheerskosten in rekening voor het beheer van het depot.  Op de notaris rust een zwaarwegende zorgplicht. Dit houdt in dat de notaris voortvarend moet handelen, duidelijk moet communiceren en een zelfstandige onderzoeks- en controleplicht heeft. 

Een depot bij de notaris geeft vaak aanleiding tot discussies als de bepalingen van de depotovereenkomst niet voldoende duidelijk zijn of als het geschil niet wordt opgelost. Talrijke rechts- en tuchtzaken bewijzen dit. Het is belangrijk dat de notaris de jurisprudentie hierover bijhoudt en verwerkt in de overeenkomst tussen de drie partijen. De bepaling dat de notaris mag uitkeren na een bindende uitspraak van de rechter mag daarbij niet ontbreken. 

Meer weten over een depot hebben bij de notaris? Neem contact op met ons notariskantoor.

 
Button