Scheiden, op naar de notaris!

Wanneer een echtscheiding definitief is, een geregistreerd partnerschap ontbonden is of partners die samenwonen uit elkaar zijn, moeten er nog een aantal zaken bij de notaris worden geregeld. In alle drie gevallen is er sprake van een scheiding, waarbij afspraken worden gemaakt over de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Als deze afspraken gaan over de verdeling van een woning, andere registergoederen of aandelen, moeten die worden vastgelegd in een notariële akte.

Als partners gezamenlijk eigenaar zijn van een huis wordt bij een scheiding afgesproken wie de woning overneemt. De notaris zorgt ervoor dat de woning eigendom wordt van de overnemende partner door middel van een akte van verdeling die ingeschreven wordt in het kadaster. Vaak is de woning belast met een hypotheekschuld. Deze hypotheek wordt overgenomen door de partner die eigenaar wordt van de woning. Voor een hypotheekschuld zijn beide partners hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat als één van hen de financiële verplichtingen uit de hypotheekakte niet nakomt, de ander de hele hypotheekschuld moet aflossen. De partner die de woning overneemt, wordt na de toedeling van de woning als enige aansprakelijk voor de hypotheekschuld. De andere partner wordt ontslagen uit diens aansprakelijkheid voor de hypotheek. De bank stelt daarvoor een akte van ontslag op die tegelijk met de akte van verdeling bij de notaris getekend wordt.

Als de partner die de woning overneemt een nieuwe hypotheek afsluit, wordt de oude hypotheek afgelost en is er geen akte van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid nodig. Als de waarde van de woning hoger is dan de hypotheekschuld, wordt de overwaarde door beide partners gedeeld. Wanneer er eigen geld door één van beide partners in het huis is geïnvesteerd, wordt dat verrekend. Degene die het bedrag verschuldigd is sluit vaak een nieuwe hypotheek af. Het verschuldigde bedrag moet op het moment van het tekenen van de akte van verdeling op de kwaliteitsrekening van de notaris overgemaakt zijn. De notaris maakt dit bedrag één of twee werkdagen na het tekenen van de akte over op de bankrekening van degene die daar recht op heeft. De notaris controleert van te voren of de akte op de juiste wijze is ingeschreven bij het kadaster en of er geen beslag op het huis is gelegd. De nieuwe hypotheekakte wordt eveneens door de notaris opgemaakt en aansluitend aan de akte van verdeling getekend en ingeschreven bij het kadaster.

Elke eigenaar van een woning, die hoofdverblijf is van deze eigenaar, heeft recht op hypotheekrenteaftrek. Na een scheiding is het huis voor één van beide partners geen hoofdverblijf meer. Voor deze situatie is in de wet op de inkomstenbelasting een scheidingsregeling opgenomen, die inhoudt dat beide partners nog twee jaar recht hebben op hypotheekrenteaftrek. Deze termijn gaat in op het moment dat één van beide partners de woning verlaat of als de scheiding definitief is.

Behalve voor de verdeling van een woning, is voor de verdeling van andere registergoederen, zoals een garage, een perceel weiland of een te boek gesteld schip of aandelen in een BV ook een notariële akte vereist.  Als aandelen in een BV, in het kader van een scheiding, worden toegedeeld aan één van de partners, moet hierover inkomstenbelasting betaald worden, tenzij deze verdeling binnen twee jaar na de scheiding plaatsvindt.


 
Button