Twee wetten gewijzigd voor ondernemers

Een zelfstandig ondernemer kan een eenmanszaak hebben of zijn onderneming ondergebracht hebben in een B.V. Een eenmanszaak is een onderneming met één eigenaar, die verantwoordelijk is voor het bedrijf.  De B.V. is een rechtspersoon en oefent zelf een bedrijf uit. Een ondernemer met een eigen B.V. kan persoonlijke uitgaven doen met geld van de B.V. Als die ondernemer een huis koopt en dit huis betaald wordt door de B.V., wordt er geld geleend van de B.V. Deze lening moet door de ondernemer terugbetaald worden en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden van de geldlening, zoals de aflossingstermijnen en het rentepercentage, moeten schriftelijk vastgelegd worden. De rente dient marktconform te zijn. Als de afspraken die in de leningsovereenkomst staan niet nagekomen worden of als er geen marktconforme rente betaald wordt, is er sprake van onzakelijk handelen en wordt de lening door de belastingdienst beschouwd als inkomen van de ondernemer, waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.

Op 1 januari 2023 is de Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap ingevoerd. Deze wet houdt in dat ondernemers die meer dan € 700.000,00 lenen van hun eigen B.V. over het meerdere inkomstenbelasting moeten betalen. Als een ondernemer € 1.000.000,00 leent van de B.V. dient er over € 300.000,00 inkomstenbelasting betaald te worden. De achtergrond van deze wet is om ondernemers met een eenmanszaak en ondernemers met een B.V. fiscaal gelijk te behandelen. Bij een eenmanszaak wordt de volledige winst belast met inkomstenbelasting. Een B.V. betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Als de B.V. vervolgens de winst (dividend) uitkeert aan de ondernemer is er dividendbelasting verschuldigd. Het percentage vennootschapsbelasting en dividendbelasting samen is ongeveer gelijk aan het percentage inkomstenbelasting die de ondernemer met de eenmanszaak betaalt. Door geld te lenen van de B.V. is er geen sprake van een dividenduitkering, waardoor het betalen van belasting uitgesteld wordt en geld lenen van de eigen B.V. lucratief kan zijn.

Voor het bepalen van de hoogte van de totale geldlening van de B.V. aan de ondernemer worden alle geleende bedragen van de ondernemer en zijn of haar fiscale partner bij elkaar opgeteld. Daarbij houdt de belastingdienst geen rekening met vorderingen die de ondernemer op de B.V. heeft. De nieuwe wet geldt ook voor geldleningen aan kinderen en kleinkinderen van de ondernemer en diens partner. Alleen een geldlening, verstrekt aan de ondernemer voor het kopen van een eigen huis, die in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek, wordt niet meegeteld. Voorwaarde hierbij is dat de B.V. door middel van een notariële akte een hypotheekrecht op het huis heeft verkregen. Deze voorwaarde geldt niet voor leningen die op 31 december 2022 al bestonden.  

Per 1 februari 2023 is de tijdelijke wet digitaal vergaderen voor rechtspersonen afgeschaft. Daardoor kunnen B.V.’s, coöperaties, stichtingen en verenigingen uitsluitend digitaal vergaderen als hun  statuten dat toestaan. De wet was ingevoerd in verband met Covid-19. Als men digitaal wenst te vergaderen is het belangrijk de statuten te controleren of digitaal vergaderen mogelijk is. Als dit niet in de statuten vermeld is en men de mogelijkheid wil hebben om digitaal te vergaderen, dienen de statuten bij notariële akte gewijzigd te worden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Je bent van harte welkom op mijn kantoor. Een telefonische afspraak of een afspraak bij jou thuis kan natuurlijk ook. 

Contact

 
Button